Beleidsplan

Bestuur (onbezoldigd):

Voorzitter: Kees Bezuijen
Secretaris: vacant
Penningmeester: Martijn Koppejan
Techniek: Ricky Sluijs

Voor de bestuursleden van Stichting Onbeperkt Actief zijn een aantal sleutelwoorden belangrijk: integriteit, transparantie en een open communicatie.

De boekhouding wordt elk jaar door een daarvoor bevoegde instantie gecontroleerd. Bestuurders krijgen op termijn een beloning voor hun werkzaamheden. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel en een inhoudelijk jaarverslag. Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website.

Het bestuur vergadert indien nodig, maar zeker minstens één keer per jaar, in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mail en telefoon houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. In het begin zal er regelmatig overleg plaats vinden over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden over de taakverdeling.

Doelstelling

Stichting Onbeperkt Actief

stelt zichzelf tot doel een zo breed mogelijke groep mensen uit deze doelgroep met elkaar te verbinden;

o.a. mensen met een beperking, ouderen, kinderen, enz. en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het doel van de stichting kan niet zijn het maken van winst.

Missie en visie

Stichting Onbeperkt Actief wil valide en mindervalide mensen met elkaar verbinden, door het stimuleren van gezamenlijke beweging in de buitenlucht, d.m.v. aangepaste vervoermiddelen. Stichting Onbeperkt Actief staat voor ‘iedereen doet mee’!

Stichting Onbeperkt Actief heeft als toekomstdroom dat gezamenlijk buiten bewegen voor mindervaliden net zo normaal is als voor validen. Door het concept van de Stichting landelijk (en verder) uit te rollen, komt deze mogelijkheid binnen het bereik van heel Nederland (en daarbuiten).

Realisatie:

Stichting Onbeperkt Actief wil de visie nastreven door:

 • Het verwerven van middelen, materialen en expertise bij vermogensfondsen, subsidieverstrekkers, sponsoren, ziektekostenverzekeringsmaatschappijen en particulieren;
 • Het werven van vrijwilligers voor de uitvoering van activiteiten en projecten;
 • Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de doelgroepen en ervaringsdeskundigen en zij hebben laten zien dat er nog een aantal kansen onbenut zijn gebleven die wij met Stichting Onbeperkt Actief graag willen aanpakken. Het gaat om de volgende aandachtsgebieden:

 1. Eenzaamheid
 2. Sociale cohesie
 3. Participatie

Achtergrond en toekomst

Wij staan in de startblokken om met Stichting Onbeperkt Actief onze doelen te gaan verwezenlijken. Om onze activiteiten mogelijk te maken zijn duurzame subsidies en fondsen nodig. Wij zullen dan ook te allen tijde actief gemeenten, fondsen, zorgverzekeraars en bedrijven blijven benaderen. Daarnaast zal de stichting via (sociaal) media en brieven actief de aandacht van donateurs vragen, bijvoorbeeld met een crowdfunding verzoek voor een specifiek project.

Het is belangrijk dat Stichting Onbeperkt Actief van start kan gaan met haar activiteiten, want wij verwachten dat de eenzaamheid in onze samenleving de komende jaren alleen nog maar zal stijgen en de behoefte aan initiatieven zoals Stichting Onbeperkt Actief groter wordt. Een maatschappij die steeds verandert en ingewikkelder wordt, zorgt ervoor dat het aantal mensen dat dit tempo niet kan bijhouden groter wordt. Stichting Onbeperkt Actief wil dan ook op een innovatieve wijze dienstverlening aan deze doelgroep gaan bieden.

Huidige situatie

 1. Gesprekken met gemeente
 2. Financiering berekenen
 3. Gesprekken met belanghebbende organisaties
 4. Financiering d.m.v. fondsenwerving, giften, crowdfunding, enz.
 5. Aanvragen diverse vergunningen
 6. Opslagruimte met de noodzakelijke aanverwante zaken
 7. Opzetten promotiecampagne
 8. Uitrollen promotiecampagne
 9. Aanschaf extra vervoermiddelen

Communicatie

Stichting Onbeperkt Actief hecht er veel waarde aan om op een aantrekkelijke, heldere manier informatie aan te bieden en geïnteresseerden te betrekken bij ons werk. Openheid en transparantie over de werkwijze en financiële positie, maar ook over de te ondernemen activiteiten staan hierin voorop. Dit zal met name worden gerealiseerd door op de website de activiteiten en de achterliggende cijfers inzichtelijk te maken.

Contact leggen

Stichting Onbeperkt Actief communiceert met donateurs, fondsen, verzekeringsmaatschappijen, instanties, huurders en vrijwilligers. Deze vormen op hun beurt de doelgroep van de marketinguitingen van de stichting.

Financiën

Om de doelen van Stichting Onbeperkt Actief te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse kosten en basiskosten om de stichting financieel gezond te houden. Wil de stichting kunnen groeien tot een landelijk aanspreekpunt dan is een financieel meerjarenplan noodzakelijk voor onder andere:

 • Voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening;
 • Doorontwikkeling van de organisatie;
 • Realisatie van activiteiten en projecten voor de doelgroep van lokaal naar regionaal, naar landelijk en/of daarbuiten;
 • Nieuwe samenwerkingsvormen.

Wanneer de stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan met instanties zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog niet in te schatten wat de hoogte van deze kosten zal zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de stichting.

Stichting Onbeperkt Actief

p.a.
Dijkstelweg 12

3253 TB Ouddorp
info@onbeperktactief.nl
www.onbeperktactief.nl
RSIN: 860957172
Kamer van Koophandel: 77278895
Regiobank: NL29 RBRB 0787 7339 89